Sidebar

espa asa

Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Περιφέρειας Ηπείρου
Κατασκευή και λειτουργία με Σύμπραξη Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" 2014 - 2020, MIS 5001697.
Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: € 20.734.172 (ποσό κοινοτικής συνδρομής)
Ιδιωτική Συμμετοχή: € 23.397.800

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στη δημιουργία Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α) που θα εξυπηρετεί το σύνολο των ΟΤΑ της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με το αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) της Περιφέρειας Ηπείρου.

Η υλοποίηση της εν λόγω Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 περί ΣΔΙΤ, σύμφωνα με την από 13/3/2013 Απόφαση της Διυπουργικής ΣΔΙΤ και το υπ' αρ. πρωτ. 11665/ ΕΓΣΔΙΤ 312/15-03-2013 έγγραφο της ΕΓΣΔΙΤ. Η σύμβαση ΣΔΙΤ περιλαμβάνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της ΜΕΑ Περιφέρειας Ηπείρου για διάστημα 27 ετών, με χρηματοδοτική συμβολή του Δημοσίου ποσοστού 57% επί του κατασκευαστικού κόστους του έργου.

Ο σκοπός της Σύμβασης Σύμπραξης είναι η παροχή ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων για την Περιφέρεια Ηπείρου, το οποίο θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται τα σύμμεικτα αστικά απόβλητα και μέρος των προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων με τεχνικά και περιβαλλοντικά άρτιο και οικονομικά βιώσιμο τρόπο, προς το όφελος της δημόσιας υγείας και των πολιτών της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει:

την κατασκευή Μονάδας Μηχανικής-Βιολογικής επεξεργασίας σύμμεικτων αποβλήτων με ανάκτηση ανακυκλώσιμων και παραγωγή Υλικού Τύπου Κόμποστ (CLO) και πράσινης ενέργειας από την εκμετάλλευση βιοαερίου, ελάχιστης δυναμικότητας σχεδιασμού 72.000 tn/έτος συμμείκτων ΑΣΑ και κομποστοποίηση προδιαλεγμένων οργανικών, δυναμικότητας 8.000 tn/έτος. Η μέγιστη δυναμικότητα λειτουργίας της μονάδας είναι 105.000 tn/έτος σύμμεικτα και οργανικά απόβλητα. Η εγκατάσταση χωροθετείται στο Δήμο Δωδώνης της Π. Ε. Ιωαννίνων, στο Τ.Δ. Πολυγύρου.

Η πράξη υλοποιείται με τα ακόλουθα 5 υποέργα:

  1. Υλοποίηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 περί ΣΔΙΤ σύμφωνα με την από 13/3/2013 Απόφαση της Διυπουργικής ΣΔΙΤ (αρ. 312/15-03-2013 έγγραφο της ΕΓΣΔΙΤ).
  2. Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου προς τον δικαιούχο κατά τη διάρκεια κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3316/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  3. Απόκτηση γης με απαλλοτρίωση έκτασης 155.075,75 τμ.
  4. Τα απαιτούμενα έργα για τη σύνδεση του έργου με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω.
  5. Εργασίες επίβλεψης Αρχαιολογίας.

Η πράξη συμβάλλει άμεσα σε στόχους που έχουν τεθεί από τον ΕΣΔΑ, τον ΠΕΣΔΑ Ηπείρου αλλά και το Ε.Π. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" και σχετίζονται με:

- πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων (κλάσμα χωριστά συλεγέντων ΑΣΑ που οδηγείται σε ανακύκλωση (ανακυκλώσιμα και βιοαπόβλητα).

- αύξηση ποσότητας ΒΑΑ (βιοαποδομήσιμων αποβλήτων) που εκτρέπονται από χώρους ταφής.

- μείωση ποσότητας  Αστικών Στερεών αποβλήτων που οδηγείται σε ασφαλή διάθεση.


 

Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ

 Ενέργειες - Δράσεις - Εξέλιξη του έργου: "Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Περιφέρειας Ηπείρου"

 Ημερομηνία 
Θέμα - Δράση - Ενέργεια Αρχείο
27.3.2019 Σε Εμπορική Λειτουργία η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου  
17.5.2018 Πρότυπο - πιλοτικό το έργο κατασκευής της μονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου  
10.5.2018 Επίσκεψη του Υφ. Οικονομίας και Ανάπτυξης στη Μονάδα ΑΣΑ  
16.1.2018 Πρότυπο περιβαλλοντικό έργο για όλη την Ελλάδα η Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου  
14.11.2017 Με άριστους ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες για τη Μονάδα Α.Σ.Α.  
21.7.2017 Χαιρετισμός Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων κας Τατιάνας Καλογιάννη, στην εκδήλωση για την υπογραφή της Σύμβασης του έργου με τίτλο: "Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου" (με ΣΔΙΤ)  
21.7.2017 Υπογράφτηκε η σύμβαση για τη μονάδα ΑΣΑ: Σε νέα εποχή η διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων της Ηπείρου  
30.6.2017 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής για ημερομηνία υπογραφής σύμβασης ΙΦΣ pdf
23.5.2017 Με τη "σφραγίδα" του Ελεγκτικού Συνεδρίου προχωρά η κατασκευή της μονάδας Α.Σ.Α. Ηπείρου  
27.3.2017 Ανάδειξη Οριστικού Ανάδοχου για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων  
27.3.2017 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής για ανάδειξη ΙΦΣ pdf 
13.1.2017 Απόφαση ανάθεσης του έργου «Τεχνικός σύμβουλος για το έργο Εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στερεών απόβλητων Περιφέρειας Ηπείρου»
25.11.2016 Εντάχθηκε στο Ε.Π. ΥΠΕΡΑΑΑ το έργο για τη μονάδα Α.Σ.Α. Ηπείρου  
15.7.2016 Κατατέθηκαν οι προτάσεις για ένταξη στο ΕΣΠΑ της μονάδας ΑΣΑ και της σύνδεσης Ιόνιας- Τζουμέρκων  
19.5.2016 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής για ανάδειξη προσωρινού ΙΦΣ pdf
11.5.2016 Νέος ανάδοχος για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων
7.9.2015 Εγκρίθηκε η τροποποίηση της ΑΕΠΟ, προχωρούν οι διαδικασίες για τη Μονάδα Α.Σ.Α. Ηπείρου
31.7.2015 Εμμένει η Περιφέρεια Ηπείρου για τον ΠεΣΔΑ
29.8.2014 Προσωρινός ανάδοχος για τη μονάδα Α.Σ.Α. Ηπείρου - Αποφάσεις Οικονομικης Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου
25.8.2014 Περιφερειάρχης: Επιτυχημένη η διαδικασία του διαγωνισμού για τη Μονάδα Α.Σ.Α. στην Ήπειρο
21.8.2014 Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση η μονάδα Α.Σ.Α. της Περιφέρειας Ηπείρου
11.7.2014 Τέσσερις όμιλοι εταιρειών στο τελικό στάδιο για τη μονάδα Α.Σ.Α. της Περιφέρειας Ηπείρου
9.7.2014 Συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων και για τα φράγματα Πουρνάρι Ι και ΙΙ
31.1.2014 Εγκρίθηκαν οι όροι του διαγωνισμού για την Μονάδα Α.Σ.Α.
23.10.2013 Έναρξη Φάσης Β’ – Στάδιο Ι (Φάση Β.Ι) του διαγωνισμού (Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διάλογο) για το έργο ΣΔΙΤ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου»
14.10.2013 Ολοκληρώθηκε η - τελική - προεπιλογή των υποψηφίων για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Ηπείρου
26.9.2013 Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου: Πρόταση της Περιφέρειας για συγχρηματοδότηση της μονάδας Α.Σ.Α. από το Ε.Π. ΕΠΕΡΡΑΑ
5.7.2013 Ολοκληρώθηκε η προεπιλογή των υποψηφίων για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Ηπείρου
28.5.2013 Επτά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το έργο ΣΔΙΤ Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου
11.4.2013 Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου
9.4.2013 Προκηρύσσεται η α΄ φάση του διαγωνισμού για την Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων
13.2.2013 Αίτηση – πρόταση της Περιφέρειας για την υπαγωγή της μονάδας Α.Σ.Α. στην Ήπειρο στο νόμο περί ΣΔΙΤ
12.2.2013 Εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την εγκατάσταση μονάδας Α.Σ.Α. στην Ήπειρο
5.11.2012 Συνάντηση εργασίας με θέμα την εξέλιξη των διαδικασιών για την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Μετά την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων στο ΣτΕ οι τελικά προεπιλεγέντες εκλήθησαν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση του Διαγωνισμού και ειδικότερα στον Διάλογο (Στάδιο Β.Ι) και εν συνεχεία, να υποβάλουν Δεσμευτική Προσφορά (Στάδιο Β.ΙΙ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα τεύχη της Β’ Φάσης του Διαγωνισμού.

Οι εργασίες της Επιτροπής συνεχίζονται. 
22-Νοε-2013 Οριστικοποίηση Καταλόγου Θεματικών και Ύλης 1ου Κύκλου Διαλόγου pdf
19-Νοε-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε ΚΥΚΛΟ ΔΙΑΛΟΓΟΥ [1ος Κύκλος Διαλόγου της Φάσης Β - Στάδιο Ι του Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» με Σ.Δ.Ι.Τ.] της Επιτροπή Διενέργειας Διαλόγου (ΕΔΔΙ) pdf
18-Νοε-2013 Εγκριτική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. - Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) Β' Φάσης - Στάδιο Ι pdf
8-Νοε-2013 Απόφαση εξέτασης αιτημάτων και παροχή διευκρινίσεων επί της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου Β΄ Φάση - Στάδιο Ι pdf
23-Οκτ-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ανταγωνιστικού Διαλόγου Β΄ Φάση - Στάδιο Ι: Πρόσκληση Συμμετοχής στο Διάλογο του Έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» pdf
23-Οκτ-2013 Επιστολή έναρξης της Β.Ι Φάσης του Διαγωνισμού pdf
23-Οκτ-2013 Έγκριση των όρων της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου Β΄ Φάση - Στάδιο Ι: Πρόσκληση Συμμετοχής στο Διάλογο του Έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» pdf
23-Οκτ-2013 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. περί Συγκρότησης ΕΔΔΙ για Β.Ι. Φάση pdf
21-Οκτ-2013 Διαβίβαση - Κοινοποίηση εγκριτικής απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. επί των τελικά προεπιλεγέντων για τη Β.Ι Φάση pdf
14-Οκτ-2013 Εγκριτική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. - Τροποποίησης της αριθμ. 19/760/05-07-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 441/2013 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ pdf
10-Οκτ-2013 Διαβίβαση διατακτικών Αποφάσεων ΣτΕ προς την Οικονομική Επιτροπής Π.Η. pdf
4-Οκτ-2013 Η αριθ. 443/2013 διατακτική Απόφαση Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων της EΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ «ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.» pdf
4-Οκτ-2013 Η αριθ. 442/2013 διατακτική Απόφαση Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων της «ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.» pdf
4-Οκτ-2013  Η αριθ. 441/2013 διατακτική Απόφαση Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» pdf
16-Σεπτ-2013 Γνωστοποίηση - Διαβίβαση αποφάσεων Οικ. Επιτροπής για Προδικαστικές Προσφυγές pdf
13-Σεπτ-2013 Διαβιβαστικά αποφάσεων Οικ. Επιτροπής στο ΣτΕ pdf
13-Σεπτ-2013 26.1090-Απόφαση Οικ. Επιτρ. για την Προδ. Προσφυγή της ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - Χρ. &. Κωνσταντινίδης Α.Ε. pdf
13-Σεπτ-2013 26.1089-Απόφαση Οικ. Επιτρ. για την Προδ. Προσφυγή της ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. pdf
13-Σεπτ-2013 26.1088-Απόφαση Οικ. Επιτρ. για την Προδ. Προσφυγή της ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε pdf
13-Σεπτ-2013 26.1087-Απόφαση Οικ. Επιτρ. για την Προδ. Προσφυγή της ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. pdf
13-Σεπτ-2013 26.1086-Απόφαση Οικ. Επιτρ. για την Προδ. Προσφυγή της ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. pdf
13-Σεπτ-2013 26.1085-Απόφαση Οικ. Επιτρ. για την Προδ. Προσφυγή της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. pdf
11-Σεπτ-2013 ΚΡΙΣΗ της ΕΔΔ σχετικά με τις Προδικαστικές Προσφυγές για το Εργοστάσιο ΑΣΑ pdf
22-Αυγ-2013 Προδικαστική Προσφυγή ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. - Χρ. &. Κωνσταντινίδης Α.Ε. pdf
22-Αυγ-2013 Προδικαστική Προσφυγή ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε pdf
22-Αυγ-2013 Προδικαστική Προσφυγή ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. pdf
22-Αυγ-2013 Προδικαστική Προσφυγή ΕΝΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. pdf
22-Αυγ-2013 Προδικαστική Προσφυγή της ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. pdf
19-Αυγ-2013 Προδικαστική Προσφυγή της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. pdf
10-Ιουλ-2013 EURO2day - Δημοσίευση σχετικά με την Προεπιλογή έξι εταιρειών για το έργο ΣΔΙΤ της κατασκευής της μονάδας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου pdf
9-Ιουλ-2013 Δελτίο Τύπου Υπ.Αν.Αντ. - Ολοκληρώθηκε η Α΄Φάση του διαγωνισμού του έργου επεξεργασίας απορριμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου με ΣΔΙΤ pdf
5-Ιουλ-2013 Νέα / Ανακοινώσεις ΕΓΣΔΙΤ - Ολοκληρώθηκε η προεπιλογή των υποψηφίων για το έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Ηπείρου pdf
5-Ιουλ-2013 Δελτίο Τύπου Π.Η. - Ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για τη Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου pdf
5-Ιουλ-2013 Εγκριτική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Η. - Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Α' Φάσης pdf
28-Μαϊ-2013 Δελτίο Τύπου Π.Η. - Διαγωνισμός για τη Μονάδα Επεξεργασίας Α.Σ.Α. με διαδικασία ΣΔΙΤ pdf
21-Μαϊ-2013 Απόφαση εξέτασης αιτημάτων και παροχή διευκρινίσεων επί της Προκήρυξης του Διαγωνισμού pdf
21-Μαϊ-2013 Απόφαση συγκρότησης και oρισμού των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού pdf
17-Μαϊ-2013 Σύμβαση ανάθεσης έργου στον Σύμβουλο για ΠΕΣΔΑ και ΣΔΙΤ pdf
14-Μαϊ-2013 Στις 13/05/2013 ΕΛΗΞΕ η προθεσμία που οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να παραλαμβάνουν την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
19-Απρ-2013 ΦΕΚ 238/ΔΔΣ/19-4-2013 δημοσίευσης προκήρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης για το έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου»  pdf
16-Απρ-2013 ΗΜΕΡΗΣΙΑ - ΣΔΙΤ απορριμμάτων - Τέλος Μαΐου οι προσφορές στην Ήπειρο  pdf
11-Απρ-2013 Δημοσίευση Προκήρυξης Σύμβασης στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  pdf
9-Απρ-2013 Δελτίο Τύπου Υπ.Αν.Αντ.Υποδ.Με.Δι. - Δημοσίευση σχετικά με την διακήρυξη του έργου της κατασκευής της μονάδας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου  pdf
9-Απρ-2013 Capital.gr - Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για τη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου  pdf
9-Απρ-2013 Δελτίο Τύπου Π.Η. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - Προκήρυξη της Α’ φάσης του διαγωνισμού για τη Μονάδα Επεξεργασίας Α.Σ.Α.  pdf
9-Απρ-2013 Απόφαση 12/367 Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου περί Έγκρισης της Προκήρυξης Ανταγωνιστικού Διαλόγου Α’ Φάσης – Πρόσκληση  pdf
3-Απρ-2013 Δελτίο Τύπου Π.Η. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - Εγκρίθηκε η διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού για τη Μονάδα Επεξεργασίας Α.Σ.Α.  pdf
3-Απρ-2013 Απόφαση 11/322 Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου περί Έγκρισης Διενέργειας Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού με Ανταγωνιστικό Διάλογο  pdf
22-Μαρ-2013 Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και των 4 ΦοΔΣΑ Ηπείρου  pdf
20-Μαρ-2013 Water & Waste, Tεύχος 47, Φεβρουάριος 2013 - Eγκρίθηκαν τα ΣΔΙΤ για έργα απορριμμάτων σε Κέρκυρα και Περιφέρεια Ηπείρου  pdf
15-Μαρ-2013 Έγγραφο της Ε.Γ.ΣΔΙΤ με το οποίο επισημοποιείται η από 13-3-2013 απόφαση της Δ.Ε.ΣΔΙΤ για ένταξη του έργου στο νόμο περί ΣΔΙΤ  pdf
14-Μαρ-2013 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - Με ΣΔΙΤ η διαχείριση απορριμμάτων σε Κέρκυρα - Ήπειρο  pdf
13-Μαρ-2013 Η ΑΥΓΗ -Εγκρίθηκαν έργα ΣΔΙΤ για διαχείριση απορριμμάτων σε Κέρκυρα και Περιφέρεια Ηπείρου  pdf
13-Μαρ-2013 TA NEA - Δύο νέα έργα διαχείρισης απορριμμάτων εγκρίθηκαν σε Κέρκυρα και Ηπειρο  pdf
13-Μαρ-2013 EURO2day - Δημοσίευση σχετικά με την έγκριση από τη Διϋπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ για το έργο της κατασκευής της μονάδας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου  pdf
13-Μαρ-2013 Δελτίο Τύπου Π.Η. - Απόφαση Διυπουργικής για ΣΔΙΤ  pdf
13-Μαρ-2013 Δελτίο Τύπου Υπ.Αν.Αντ.Υποδ.Με.Δι. - Συνεδρίαση Διϋπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ για την έγκριση δύο νέων έργων διαχείρισης απορριμμάτων  pdf
6-Μαρ-2013 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και των 4 ΦοΔΣΑ Ηπείρου  pdf
13-Φεβ-2013 Δελτίο Τύπου Π.Η. - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης  pdf
12-Φεβ-2013 Απόφαση 3/17 Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης περί Έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και των 4 ΦοΔΣΑ Ηπείρου  pdf
6-Νοε-2012 Δελτίο Τύπου Π.Η. - Συνάντηση Εργασίας για τη μονάδα Α.Σ.Α.  pdf
16-Μαρ-2012 Δελτίο Τύπου Π.Η. - Μονάδα Α.Σ.Α.  pdf

Η Επιτροπής Διαγωνισμού συνήλθε σε πρώτη δημόσια συνεδρίαση στις 28 Μαίου 2013 και ώρα 12:00 (μ) για την παραλαβή των φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την έναρξη των εργασιών της που προβλέπονται στο άρθρο 21 της Προκήρυξης. Οι εργασίες της Επιτροπής συνεχίζονται.